Registreren

Gebruiksvoorwaarden Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb

 

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb (hierna: Biebtobieb), een samenwerkingsverband tussen Koninklijke Bibliotheek (hierna: KB) en de Samenwerkende POI’s Nederland (hierna: SPN).

 

Alvorens je gebruik kunt maken van Biebtobieb, dien je deze voorwaarden te accepteren. Wij raden je aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruikmaakt van Biebtobieb.

 

1. Uitgangspunten Biebtobieb

1.1 Biebtobieb wil een netwerk creëren waar ideeën floreren, waar informatie en ervaringen worden uitgewisseld en kennis wordt gedeeld.

1.2 De voornaamste doelgroep van Biebtobieb bestaat uit medewerkers van de bibliotheken, de POI’s en de landelijke bibliotheekorganisaties. Biebtobieb is echter openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Bezoekers van Biebtobieb worden in deze gebruiksvoorwaarden 'deelnemer' genoemd.

 

2. Gebruik van het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb

2.1 Deelnemers staan er jegens Biebtobieb voor in dat ze handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

2.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden mogen de activiteiten die de deelnemer verricht in het kader van Biebtobieb niet:

a) op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;

b) inbreuk maken op rechten van anderen, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de privacy;

c) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;

d) leiden tot het overbrengen van virussen, malware of andere programmatuur die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van Biebtobieb en/of de computersystemen van Biebtobieb te omzeilen;

e) een commercieel karakter hebben, tenzij Biebtobieb toestemming heeft gegeven, of;

f) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Biebtobieb of derden.

2.3 Ingezonden informatie wordt direct zichtbaar op Biebtobieb. Daarna wordt de  informatie beoordeeld en indien nodig aangepast door een redacteur/moderator, aangewezen door Biebtobieb. Een moderator is vrij om naar eigen inzicht kleine wijzigingen door te voeren die de kwaliteit of duidelijkheid van de geplaatste informatie ten goede komen. In het geval ingrijpende wijzigingen worden aangebracht of  de informatie door een redacteur/moderator wordt afgekeurd en teruggetrokken zal de redacteur/moderator de informatieverstrekker hieromtrent informeren en de redenen voor afwijzing laten weten.

2.4. Bij registratie en bezoek van Biebtobieb, deelname aan (online) onderzoek of e-mailverkeer laat een deelnemer (persoons)gegevens over zichzelf achter. Deze (persoons)gegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van Biebtobieb. Zie ook de Privacyverklaring.  

 

3. Afgesloten gedeeltes/groepen

3.1. Biebtobieb kent afgeschermde gedeeltes, zogenaamde 'besloten groepen' waarvan alleen uitgenodigde deelnemers gebruik kunnen en mogen maken.

3.2. De deelnemers zijn zich ervan bewust dat de informatie op het afgeschermde gedeelte als vertrouwelijke informatie moet worden aangemerkt en dat deze informatie slechts voor de geselecteerde deelnemers bedoeld is. Deze vertrouwelijkheid heeft tot gevolg dat de deelnemer alleen dan de informatie zou mogen kopiëren, verspreiden, doorgeven, remixen en bewerken indien zou blijken dat deze informatie niet meer vertrouwelijk is. Hiermee wordt een uitzondering gemaakt op hetgeen in het artikel 4 over het intellectuele eigendomsrecht is beschreven.

3.3 Verder gelden in het afgeschermde gedeelte alle gebruiksvoorwaarden zoals hier omschreven.

 

 

4. Intellectuele eigendomsrechten

Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verlenen alle deelnemers van Biebtobieb aan alle overige deelnemers van Biebtobieb, op alle informatie die via Biebtobieb  verspreiden de volgende licentie, tenzij bij de betreffende bijdrage anders wordt vermeld:

Creative Commons Naamsvermelding – Niet Commercieel – Gelijk Delen (CC-BY-NC-SA). Zie: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.nl.

 

Dat wil zeggen dat elke deelnemer elke bijdrage op Biebtobieb mag kopiëren, verspreiden en doorgeven, remixen en bewerken. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 

a) dat de deelnemer dient bij de overgenomen bijdrage de naam van de oorspronkelijke auteur te vermelden, een link naar de CC-BY-NC-SA-licentie te plaatsen (zoals hierboven) en aan te geven of het werk bewerkt is;
b) de deelnemer mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken;

c) wanneer de deelnemer de bijdrage bewerkt, moet het daaruit ontstane werk licentie weer met de CC-BY-NC-SA-licentie worden verspreid.

 

5. Niet toegestane informatie en/of bijdrage

5.1 In dit artikel volgt een niet-uitputtende opsomming van informatie en/of bijdrage die de deelnemer in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via Biebtobieb. Hierbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van een redacteur/moderator van Biebtobieb is of bepaalde informatie en/of bijdrage wel of niet is/zijn toegestaan:

a) informatie en/of bijdrage met betrekking tot een evenement, campagne, project, business case, pilot of een soortgelijk traject dat door een bibliotheek is geïnitieerd en waarbij een commerciële partij is betrokken. Deze informatie en/of bijdrage mag louter op het platform worden gepubliceerd wanneer het van informatieve meerwaarde is voor de overige bibliotheekorganisaties. De omschrijving dient dan ook informatief van aard te zijn;

b) informatie en/of bijdrage die discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd mag worden;

c) informatie en/of bijdrage die naar de mening van een redacteur/moderator van Biebtobieb in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link naar verboden content bevat;

d) informatie en/of bijdrage waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;

e) informatie en/of bijdrage waarin de schijn wordt gewekt van belangenverstrengeling of waarin sprake is van laster of smaad;

f) informatie en/of bijdrage die rechten van anderen schendt of die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

5.2 De in dit artikel verboden informatie en/of bijdrage is ook van toepassing op alle andere media zoals Twitter, bloggen, het werken in gedeelde documenten etc. waarvoor Biebtobieb wordt gebruikt of waarnaar wordt verwezen.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Biebtobieb aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade – directe dan wel indirecte schade - voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van Biebtobieb.

6.2 Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen: zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Biebtobieb verricht en/of persoonlijk gebruik van Biebtobieb.

 

7. Overige bepalingen

7.1 De KB kan deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden voorafgaand aan de inwerkingtreding bekend gemaakt op www.biebtobieb.nl. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden in werking 30 dagen nadat deze bekend zijn gemaakt. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 7 maart 2019.

7.2 Indien een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

7.3 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen waartoe deze gebruiksvoorwaarden aanleiding mochten geven, zullen deze bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

 

Koninklijke Bibliotheek, versie 7 maart 2019