Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden en vrijwaringsclausule Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb


Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb, een samenwerkingsverband tussen Koninklijke Bibliotheek en SPN (Samenwerkende POI’s Nederland)

Door gebruik te maken van het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb – onder meer toegankelijk via www.biebtobieb.nl, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.

Wij raden je aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruikmaakt van het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb.

1. Uitgangspunten Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb
1.1 Het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb wil een netwerk creëren waar ideeën floreren, waar informatie en ervaringen worden uitgewisseld en kennis wordt gedeeld.
1.2 De voornaamste doelgroep van het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb bestaat uit medewerkers van de bibliotheken, de POI’s en de landelijke bibliotheekorganisaties. Het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb is echter openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Bezoekers van het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb worden in deze gebruiksvoorwaarden 'deelnemer' genoemd.

2. Gebruik van het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb
2.1 Deelnemers staan er jegens Biebtobieb voor in dat ze bevoegd zijn om gebruik te maken van het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
2.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden mogen de activiteiten die de deelnemer verricht in het kader van het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb niet:
a) op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
b) inbreuk maken op rechten van Biebtobieb of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
c) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
d) leiden tot het overbrengen van virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb en/of de computersystemen van het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb te omzeilen;
e) een commercieel karakter hebben, tenzij het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb toestemming heeft gegeven, of;
f) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Biebtobieb of derden.
2.3 Ingezonden informatie wordt direct op het platform geplaatst. De ingezonden informatie wordt te allen tijde beoordeeld en indien nodig aangepast door een redacteur/moderator, aangewezen door Biebtobieb. De moderator is vrij om naar eigen inzicht kleine wijzigingen door te voeren die de kwaliteit of duidelijkheid van de omschrijving ten goede komen. In het geval ingrijpende wijzigingen worden aangebracht of wordt afgezien van publicatie zal de redacteur/moderator de informatieverstrekker hieromtrent informeren c.q. de redenen voor afwijzing aan de betrokkenen laten weten.
2.4. Bij bezoek aan het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb, deelname aan (online) onderzoek of e-mailverkeer laat u gegevens van uzelf achter. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag of reactie. Bedoelde gegevens worden niet naar u herleidbaar verzameld of gebruikt. Informatie over bezoeken aan Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb worden slechts gebruikt bij de dienstverlening aan deelnemer, ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen.


3. Afgesloten gedeeltes/groepen
3.1. Het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb kent afgeschermde gedeeltes, zogenaamde 'besloten groepen' waarvan alleen uitgenodigde deelnemers gebruik kunnen en mogen maken.
3.2. De deelnemers zijn zich ervan bewust dat het afgeschermde gedeelte vertrouwelijke informatie bevat en dat deze informatie slechts voor een select gezelschap beschikbaar is. Deze vertrouwelijkheid heeft tot gevolg dat de deelnemer alleen dan de informatie kopieert, verspreidt en doorgeeft, remixt en er afgeleid werk van maakt indien deze informatie niet meer vertrouwelijk is. Hier wordt een uitzondering gemaakt op hetgeen in het artikel 4 over het intellectuele eigendomsrecht is beschreven.
3.3 Verder gelden in het afgeschermde gedeelte alle gebruiksvoorwaarden zoals hier omschreven.


4. Intellectuele eigendomsrechten
Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Biebtobieb aan alle bevoegde deelnemers van het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb, op alle informatie die via het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb wordt verspreid de volgende licentie, tenzij op de informatie anders wordt vermeld:
Creative Commons Naamsmelding -Niet-commercieel - Gelijk delen.
Dat wil zeggen dat de deelnemer het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven, remixen en afgeleide werken mag maken. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
a) dat de deelnemer bij het werk de naam van de auteur dient te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk wordt gewekt dat de auteur daarmee instemt met het werk of gebruik van het werk)
b) de deelnemer mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken
c) indien de deelnemer het werk bewerkt kan daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.

5. Verboden content
5.1 In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die de deelnemer in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb. Hierbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb en haar redacteur is of bepaalde content wel of niet is toegestaan:
a) Content waarbij een commerciële partij is betrokken bij een evenement, campagne, project, business case, pilot of een soortgelijk traject dat door een bibliotheek is geïnitieerd. Deze content mag louter op het platform worden vermeld wanneer het van informatieve meerwaarde is voor de overige bibliotheekorganisaties. De omschrijving dient dan ook informatief van aard te zijn;
b) Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
c) Content die naar de mening van het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link naar verboden content bevat;
d) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
e) Content waarin de schijn wordt gewekt van belangenverstrengeling of waarin sprake is van laster of smaad;
f) Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.
5.2 De in dit artikel verboden content is ook van toepassing op alle andere media zoals Twitteren, bloggen, etc. waarvoor het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb wordt gebruikt of waarnaar wordt verwezen.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade – directe danwel indirecte schade - voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb.
6.2 Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen: zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb verricht en/of persoonlijk gebruik van het Kennis- en innovatieplatform Biebtobieb.


7. Overige bepalingen
7.1 Indien een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
7.2 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst geschillen voortvloeien, zullen deze bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

© Koninklijke Bibliotheek, maart 2015