You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    Jaarlijks leveren bibliotheken gegevens aan in hethet kader van de verplichte WSOB gegevenslevering. De aanlevering gebeurt via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) van de KB. Één van de vragenlijsten heeft betrekking op de activiteiten die bibliotheken bij de kernfuncties organiseren. Om hierover eenvoudig betrouwbare aantallen op te kunnen leveren is het belangrijk hiervoor een efficiente registratie bij te houden. 

    In deze groep kunnen bibliotheken kennis uitwisselen over de wijze waarop activiteiten worden geregistreerd. Niet alleen handig voor het WSOB onderzoek maar bijvoorbeeld ook voor jaarverslagen.